please follow this link to: http://www.cs.odu.edu/~mklein/teaching/cs751-s11/cs751-s11_mklein.pptx